Min Side

Affaldordninger i Assens Kommune

Assens Forsyning har ansvaret for, at borgerne i Assens kommune får bortskaffet affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde.

Assens Forsyning står for indsamlingen af dagrenovation samt driften af kommunens genbrugspladser.
Det sikrer de bedst tænkelige rammer for udnyttelsen af det affald, der kommer fra private husstande, fra offentlige og private institutioner og fra virksomheder i kommunen.

Affald er naturens ressource. Derfor gør vi en stor indsats for, at affaldet udnyttes bedst muligt.

Assens Forsyning ejer de affaldsbeholdere, der står ved din ejendom. Almindelig slitage, og defekter der opstår ved tømning, dækker vi.

Derudover er du ansvarlig for affaldsbeholderne, mens de står ved din ejendom. Hvis beholderne er udsat for hærværk, tyveri, brand eller lignende, skal du betale for en ny beholder.

Assens kommunes renovationssystem består af følgende ordninger:

 

 • Dagrenovation (Grå affaldsbeholder) Dagrenovation er det restaffald, der er tilbage, når du har sorteret det genbrugelige affald fra.

  - Du betaler efter hvor stor din affaldsbeholder er.

  - Beholder tømmes hver 14. dag undtagen i sommermånederne (juni, juli og august), hvor den tømmes hver uge. 
    Gælder hele uger, d.v.s. i 2020 er der ugetømning fra mandag d. 1. juni til og med fredag d. 28. august

  - Sommerhuse får tømt hver 4. uge i januar, februar, marts, oktober, november og december, samt hver 14. dag i  april, maj, juni, juli, august og september.
    14-dages tømning gælder hele uger d.v.s., at der er 14-dages tømning fra mandag d. 30. marts til og med fredag d. 2. oktober.

 

 • Genbrugsbeholder (Mørkegrøn affaldsbeholder med 2 rum) Genbrugsbeholderen er til rent og tørt genbrugeligt emballageaffald.
  - Beholder tømmes hver 3. uge, hele året.
  Genbrugsbeholder ved sommerhuse er frivilligt, men ønsker man genbrugsbeholderen tilmeldt sommerhusordning tømmes beholderen hver 3. uge i april, maj, juni, juli, august og september måned.

 

 • Rødkasse  er en rød kasse til dit farlige affald (problemaffald), d.v.s. kemilalier, spraydåser, mobiltelefoner, tyverialarmer, sparepærer, tændspoler, batterier m.m. 
  - Ordningen er gratis og kassen tømmes ved at dagrenovationsbilen tager den fyldte kasse med og sætter en tom.
   
 • Nærgenbrugsstationer, hvor du kan aflevere papir, flasker og glas. - disse er kun placeret i sommerhusområder og i indre by i Assens.

   
 • Genbrugspladserne, hvor storskrald, haveaffald, miljøfarligt affald o.lign. skal afleveres.

   
 • Storskraldssordning, hvor man 2 gange årligt kan få afhentet storskrald på adressen.
   

 

 •  Batterier, du kan aflevere dine brugte, små batterier, ved at lægge dem i en klar pose med knude på, på låget af din dagrenovationsbeholder.

   

Alle borgere har pligt til at være med i dagrenovationsordningen.
Det samme gælder virksomheder og institutioner, der frembringer dagrenovation.
Du må ikke indgå aftale med en privat renovatør om at afhente din dagrenovation.

Alle borgere har pligt til at være med i genbrugsbeholderordningen.
Vi kan også tilbyde ordningen til mindre virksomheder.
 

Dagrenovations- og genbrugsbeholderen tømmes af Meldgaard Miljø A/S


Dispensation
En ejendom, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder ifølge folkeregistret, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt, indtil den bliver beboet igen.
Dette gælder kun beholderordningerne og ikke genbrugspladserne.
Anmodning herom rettes til Assens Kommune, Miljø og Natur