Min Side

Nyheder

04-03-2021 - Afgørelse i sag om opkrævning af moms

Assens Forsyning A/S opkræver ikke længere moms af renovationsafgifter for private.

 
Når du som privat forbruger modtager regninger for indsamlingen af dagrenovation fra din private husstand, bliver der i fremtiden ikke opkrævet moms af afgifterne. Det er konsekvensen af en principiel afgørelse i Landsskatteretten, hvor en mangeårig praksis blandt de fleste af landets kommuner, er erklæret i strid med nye EU-regler.
 
Skatterådet fastslog i 2015, at kommuner og forsyningsselskaber skal opkræve moms af renovationsafgifter for private. Spørgsmålet blev siden anket og Landsskatteretten afsagde i oktober 2020 en kontradom, som afgjorde, at der ikke skal opkræves moms, idet indsamlingen af dagrenovation fra private borgere og deres husstande er en myndighedsopgave. Fristen for at anke er netop udløbet, og afgørelsen er nu definitiv.
 
Momshåndtering fremadrettet

Fremadrettet betyder det, at Assens Forsynings renovationstakster ikke pålægges moms for private. Når vi i nær fremtid sender regninger ud, vil årsopgørelsen dog være pålagt moms, men årets første aconto-opkrævning vil ikke. At årsopgørelsen er pålagt moms, skyldes regnskabsmæssige forhold samt tidspunktet for Landsskatterettens kendelse, som blev afsagt tæt på den årlige opgørelse og afregning. Et eventuelt for meget opkrævet beløb vil senere blive reguleret i form af lavere takster.

Momshåndtering bagudrettet
Bagudrettet vil den moms, vi har opkrævet for indsamlingen af dagrenovation fra private og sendt videre til SKAT, skulle fratrækkes momsen for de ydelser, vi har betalt til leverandører af varer og tjenesteydelser. Det gælder eksempelvis opgaver som tømning af beholdere, indkøb af nye beholdere samt ydelser og leverancer fra entreprenører og håndværkere i forbindelse med affaldsprojekter, renovering af genbrugspladser m.m. Det er derfor ikke det fulde beløb, der er opkrævet i moms, som på sigt skal betales tilbage til private forbrugere i form af lavere takster.
 
Fremtidige renovationstakster

Skattestyrelsen arbejder på en vejledning og et såkaldt ”styresignal” i forhold til, hvordan selskaber som Assens Forsyning A/S skal håndtere momsproblematikken og de fremtidige renovationstakster. Blandt de uafklarede spørgsmål, som vejledningen forventes at afklare, er blandt andet, hvor langt tilbage i tiden, den opkrævede moms skal reguleres.
 
På baggrund af de uafklarede forhold har Byrådet i Assens Kommune vedtaget et nyt takstblad for indsamling af dagrenovation fra private forbrugere og deres husstande, som er uden moms, https://www.assens.dk/media/263981/takstblad-2021-renovation.pdf.
 
På sigt er det muligt, at de ændrede momsregler vil føre til justeringer i renovationstaksterne for private. Men da Assens Forsyning A/S har betydelige momsudgifter, som ikke længere kan modregnes ved salg af ydelser, er det ikke forventeligt, at der fremadrettet sker store ændringer i taksterne som følge af de nye momsregler.
 
Hvile i sig selv-princippet

I forhold til taksterne og de afgifter, private forbrugere betaler til Assens Forsyning A/S, er det i øvrigt værd at bemærke, at vores selskab drives efter det såkaldte ”Hvile i sig selv-princip”. Det betyder, at vi ikke må tjene penge, og at indtægter og udgifter over tid skal balancere. Hvis der i en periode kræves for meget op i eksempelvis renovationsafgifter, skal merindtægten udlignes og på et senere tidspunkt betales tilbage i form af lavere takster.
 
FAKTA

  • Assens Kommune har myndighedsansvaret for indsamlingen af dagrenovation hos borgere og private husstande
  • Kommunalbestyrelsen skal i et takstblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Takstbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside
  • Landsskatteretten fastslog i oktober 2020, at der ikke skal opkræves moms af gebyret for indsamlingen af dagrenovation fra private borgere og deres husstande. Indsamling af affald og renovation fra virksomheder er fortsat momspligtig
  • Assens Kommune har uddelegeret den praktiske opgave og ansvaret for at borgerne får bortskaffet deres affald på en miljømæssig og forsvarlig måde til Assens Forsyning A/S
  • Assens Forsyning A/S forestår indsamlingen af dagrenovation og henteordninger samt driver genbrugspladserne i Assens Kommune
  • Det samlede affaldsområde med indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv