Min Side

Den Blå-Grønne Bydel i Tommerup

STATUS på projektet:

I forbindelse med kloak-og vandløbsarbejdet i den syd østlige del af Tommerup by , vil der forsat være massiv jordkørsel ad , Kirkebjerg, Skolevej og Krengerup alle hverdage de kommende 2-3 uger. Herefter vil kørsel aftage gradvist.

Jordkørslen giver trafikalegenér i form af tunge køretøjer og meget mudder på vejene.

Entreprenøren fejer minimum 3 dage dagligt, trods det vil der stadig være jord på vejbanen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet vil alle veje, rabatter mv. blive gennemgået med Kommunes Vejmyndighed og skade vil blive udbedret.

 

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
 

Hvad laver vi?
Vi etablerer nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg.

Renoverer eksisterende regnvandsbassin ved Brunsegårdsvej.

Udskifter kloakledninger ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Udover at Assens Spildevand udskifter hovedkloakker og etablerer nye regnvandsbassiner, skal Assens Kommune åbne en stærkning af det rørlagte vandløb, Rævedamsafløbet.

 

Entreprenør:
Marius Pedersen A/S
 

Periode:
Fra midt i september 2018 til juli 2019.

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet 6.00-18.00 uden at den offentlige myndighed skal søges herom. Det kan derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum, for at sikre en tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel og trafikale gener i området.

Bystævnevej spærres for gennemkørsel fra 25. september 2018 og 4 uger frem.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk. eller Stine Madsen Ansbjerg på tlf. 6344 9029 og på mail svm@assensforsyning.dk.