Min Side

Kloakseparering Haarby, Etape 7

 
Orientering  om kloakseparering i Haarby – herunder fakta om status, proces og tidsplan

Med den følgende information ønsker vi at informaere om sidste etape af kloaksepareringen i Haarby. Vi ønsker også at oplyse om status, proces og tidsplan.
  
Hos Assens Forsyning A/S har vi de senere år arbejdet målrettet med at adskille afledningen af regnvand og spildevand, så det i hele Haarby løber i hvert sit system fremfor i ét. Arbejdet er gennemført etapevis, hvor kloakkerne er lagt om, og hvor der sideløbende er etableret bassiner til rensning og tilbageholdelse af regnvand i lokalområdet. Det kommende projekt med sidste del af Algade, Strandgade og Lindevænget er syvende og sidste etape af kloaksepareringen i Haarby.
 
Separering af regn- og spildevand er en indsats i Assens Kommunes spildevandsplan, og skal blandt andet mindske problemer med manglende plads i kloakkerne og muliggøre, at rensning af spildevand fra hele kommunen kan ske på et nyt, mere miljøvenligt og energieffektivt renseanlæg ved Assens. Det er samtidig et krav i statens vandområdeplaner, at overløb af urenset spildevand til vandmiljøet fra fælleskloakerede byområder nedlægges. Vandområdeplanerne skal sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvandområder.
 

Status på kloakseparering og tilbageholdelse af regnvand i Haarby
Assens Forsyning A/S har været i indledende dialog med borgere og lodsejere i området omkring mølledammene. Næste skridt er et tillæg til den gældende spildevandsplan, som har været i otte ugers høring i perioden 26. november 2020-21. januar 2021, og som behandles politisk på Byrådets møde 24. februar 2021. Plantillægget udgør det retlige grundlag for det videre arbejde med at udarbejde et detailprojekt og indgå dialog med borgere og lodsejere.
 
Fordelene ved at tilbageholde tag- og overfladevand i lokalområdet, fremfor at sende det videre til et renseanlæg er mange. Risikoen for oversvømmelser af kældre med opspædet spildevand reduceres ganske betragteligt, vandmiljøet skånes for overløb med spildevand, og der bruges ikke unødig energi på at pumpe regnvand til renseanlægget. Ved kraftige regnskyl er det samtidig nødvendigt at forsinke og tilbageholde vandet, så det ikke ledes direkte ud i vandmiljøet med risiko for oversvømmelser og beskadigelse af vores vandløb i form af erosion.
 

Hvad betyder det for mølledammene?
I forhold til den fremlagte plan om et håndtere regnvand i de to eksisterende mølledamme bemærkes det, at de landskabsmæssige forhold, det visuelle indtryk og de rekreative muligheder ift. at kunne opholde sig ved og færdes omkring mølledammene, ikke ændres. Tværtimod er det hensigten at fremme og beskytte naturværdierne i området, ligesom det er tanken at gennemføre projektet med størst muligt hensyn til naturen og dyrelivet. Det er vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger – jf. den gennemførte screening for miljøvurdering af plantillægget.
 
Det påtænkes at føre Haarby Å uden om mølledammene samtidig med, at omløbsstryget i Haarby Å udvides. Dermed sikres langt bedre vilkår for fiskene i vandløbet, idet både havørreder, der har været oppe i åen og gyde samt deres yngel, i dag vandrer fejlagtigt ind i Mølledammene i deres søgen mod havet. Mange havørreder og deres yngel bliver altså i dag fanget i mølledammene og dør. Projektet er dermed en betydelig gevinst for bestanden af havørreder og for tilstanden i Haarby Å, fordi havørreden er en af de parametre, som staten måler på for at opgøre tilstanden i vores vandløb.
 
Selvom Haarby Å føres uden om mølledammene, vil det fortsat vil være muligt at fiske og fange arter, der naturligt forekommer i søer – eksempelvis skaller, aborrer og gedder. Adskillelsen af mølledammene fra Haarby Å betyder dog, at der ikke fremadrettet vil være havørreder i mølledammene.
 
Projektet sikrer endvidere, at forholdene for det eksisterende dyreliv, som for eksempel fugle og flagermus, der knytter sig til mølledammene, også er bevaret i fremtiden.
  
Samme vandstand og vandspejl som i dag

Som nævnt ovenfor ændrer projektet ikke på Mølledammenes udformning, landskabsmæssige udtryk eller naturmæssige værdier. Der vil heller ikke være andre variationer i vandstanden eller vandspejlet, end der forekommer i dag ved nedbør eller udsving i sommer- og vintervandføring. Samtidig sikres vandstanden i mølledammene med en kobling til Haarby Å, sådan at der ikke sker udtørring i perioder med mindre nedbør. Koblingen etableres i samarbejde med Assens Kommune og relevante interesseorganisationer således, at den etableres uden, at få konsekvenser for havørredbestanden i Haarby Å.
 
SAMMENDRAG – hurtigt overblik                  

Samlet set vil projektet i sin nuværende udformning betyde, at:
 

 • Mølledammene bevares
 • Vandkvaliteten i mølledammene bevares
 • Det eksisterende rekreative miljø omkring Mølledammene bevares
 • Det eksisterede dyreliv i form af fugle, flagermus og fisk (undtaget havørreder), som er tilknyttet mølledammen, bevares
 • Der vil fortsat være mulighed for fiskeri
 • Der ændres ikke på de eksisterende stisystemer i området
   

Det påtænkte projekt, hvor mølledammene ønskes anvendt til fremtidig regnvandshåndtering, vil herudover fremme miljøet i form af:
 

 • Et mindre CO2-aftryk
 • En mindre udledning af iltforbrugende stoffer, næringsstoffer og metaller til vandmiljøet
 • Forbedrede forhold for havørredbestanden og vandløbsfaunaen generelt i Haarby Å
 • Medvirke til at opfylde EU’s Vandrammedirektiv og statens Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
   

Det videre forløb

 • Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen behandles af Assens Byråd (februar 2021)
 • Assens Forsyning A/S gennemfører forundersøgelser og projektering (foråret 2021)
 • Assens Forsyning A/S fremlægger projektforslag medio 2021
 • Myndighedsbehandling og diverse tilladelser sommer til efterår 2021
 • Gravearbejder omkring vandløb og mølledamme udføres februar 2022-juni 2022
 • Gravearbejder kloakseparering udføres juni 2022 og afsluttes i foråret 2023