Min Side

Hvorfor hævede vi taksten for afledning af spildevand i 2018?


Hvorfor hævede vi taksten for afledning af spildevand i 2018?

Når Assens Forsyning på én gang hæver betalingen for at vi kan komme af med vores spildevand med 26%, så undrer du dig som borger og bliver måske også både frustreret og vred. Det er nemlig ikke umiddelbart til at se, hvorfor det er nødvendigt. Når du så oven i købet hører, at du måske også er tvunget til at skulle lægge nogle nye kloakrør i jorden på din egen grund - og selv betale for det – undrer du dig sikkert endnu mere.

Vores kloaksystem kan ikke længere følge med
Der er flere grunde til at du nu skal betale mere for at komme af med dit spildevand. For det første oplever vi i Assens ligesom i resten af Danmark, at klimaforandringerne giver flere og kraftigere regnskyl, som de nuværende gamle kloakrør ikke længere kan lede væk hurtigt nok. Det giver oversvømmelser i kældrene i huse og en masse besvær og skader, som kan være dyre at reparere.

For det andet er der flere af vores lokale virksomheder, der har fremgang. Det er godt for os alle sammen. Det giver arbejdspladser og indtægter til kommunen. Men det betyder også, at deres behov for at kunne komme af med spildevand stiger år for år. Og det kan de nuværende renseanlæg ikke klare. Vi vil gerne have disse virksomheder i vores kommune. Og vi vil også gerne kunne lokke endnu flere virksomheder og borgere til kommunen. Men det kræver, at vi har et kloaksystem, der kan håndtere betydeligt mere spildevand.

Hvad kan vi så gøre ved det?
Vi kan gøre to ting. Vi kan sørge for, at så meget regnvand som muligt ikke løber ned i kloakken og optager plads fra spildevandet. Og vi kan sørge for at have renseanlæg, som kan klare betydeligt mere spildevand fremover.

Det er nødvendigt at adskille regnvandet fra spildevandet, allerede FØR det løber ud i kloakken. Det er her, at du måske er nødt til at lægge et nyt kloakrør på din grund. Og det er desværre ifølge loven dig selv, der skal betale for det. Når vi adskiller de to slags vand kan vi nemmere undgå oversvømmelser. Og vi kan undgå, at alt for meget regnvand løber ned i kloakken og hen til renseanlægget og optager plads fra spildevandet. På den måde kan vi udnytte vores renseanlæg mest effektivt. Vi er faktisk allerede nået langt med dette arbejde og mangler kun de sidste ca. 17% af kommunen.

Vi har også brug for at kunne rense meget mere spildevand i de kommende år. Her er det billigere at bygge et nyt renseanlæg end at udvide de 8 anlæg, vi har i kommunen i dag. De gamle anlæg har allerede nu problemer med at klare opgaven med at rense spildevandet og trænger i øvrigt til at blive sat i stand. Et nyt renseanlæg vil være billigere i drift, mere miljøvenligt og mere effektivt end de 8, vi har i dag.

Det koster at komme af med vores spildevand på en ordentlig måde
En af Assens Forsynings vigtigste opgaver er at sørge for at spildevandet fra borgernes husholdninger bliver transporteret væk igen. Det er vores fornemste opgave, at det sker så ordentligt, miljørigtigt, effektivt og ikke mindst så billigt som muligt. For at løse denne opgave er vi nødt til at adskille regnvandet fra spildevandet og bygge et nyt renseanlæg. De to ting vil koste i alt ca. 900 mio. kr. over de næste ca. 10 år. Assens Forsyning har ikke andre indtægtsmuligheder end taksterne og er i øvrigt ikke en forretning, der må skabe overskud. For at Assens Forsyning skal kunne klare at betale afdrag og renter på de lån, som vil være nødvendige, er det nødvendigt midlertidigt at hæve taksten for spildevand. Allerede fra 2019 håber vi at kunne sænke taksten noget igen.


 

Spørgsmål og svar:
 

1. Hvad kommer det til at koste mig at skulle lægge nye kloakrør på min grund? Jeg har hørt beløb på 50 - 100.000 kr.

For det første er det ikke alle borgere, der skal separatkloakere. For nogles vedkommende er der nemlig allerede foretaget en adskillelse af regnvand og spildevand på grunden. Og for de, der skal lægge nye rør kommer det for langt de fleste borgere IKKE til at koste 50 – 100.000. En rundspørge hos kloakmestre har vist, at det for mange vil ligge i niveauet 5.000 – 35.000 kr. ex moms. I enkelte tilfælde kan udgiften komme op på 50.000 kr. 100.000 kr. vil være særdeles sjældent. Der er også den mulighed, at du kan anvende andre og måske billigere løsninger som fx en faskine eller et regnbed (en løsning, der sørger for at regnvandet siver ned i jorden).

 

Vi anbefaler, at du får et tilbud fra din lokale kloakmester. Og husk, at sådan som det er nu, kan du få håndværkerfradrag for en del af udgiften.

 

2. Hvor meget mere kommer det til at koste for mig, at spildevandsafgiften stiger?

Vi skønner at det for en enkelt person drejer det sig om ca. 42 kr. om måneden eller 500 kr. om året. En gennemsnitshusstand med 4 medlemmer vil skulle betale ca. 167 kr. mere om måneden eller i alt 2000 kr. om året.

 

3. Kan man ikke udskyde investeringerne eller gennemføre dem i et langsommere tempo?

Vi kan ikke udskyde investeringen i et nyt renseanlæg. Der er allerede for lille kapacitet i dag og mindst et af anlæggene kræver renovering. Desuden vil industrien mangle kapacitet. Det nye renseanlæg er først færdigt i 2020.

Adskillelse af regnvand og spildevand (separatkloakeringen) er en forudsætning for den bedste udnyttelse af det nye renseanlæg. Den er nødvendig for at vi undgår at pumpe ”rent” regnvand ind i renseanlægget. Det er dyrt og spild af rensekapacitet. Og det gælder også, hvis vi beholdt de eksisterende renseanlæg.

Hvis vi udskyder de 17% af den samlede separatkloakering, som mangler at blive gennemført vil det betyde ekstra anlægsomkostninger til det nye renseanlæg og omkostninger i driften af renseanlægget. Desuden vil der blive ekstraomkostninger til den transportledning, der skal bringe vandet til renseanlægget. Vi taler her om ca. 150-200 mio. kr. ekstra.

Mange steder skal de eksisterende kloakrør i vejen skiftes nu under alle omstændigheder, da de er slidt ned. (fra 1950-60), så med udskiftning af rørene får vi samtidigt vedligeholdt vores kloaknet. To fluer med et smæk!

 

4. Kan I ikke afdrage langsommere på gælden?

Vi kan godt afdrage langsommere på gælden, men så bliver det bare de næste generationer, der står med regningen. I øvrigt en regning, der bliver større, da der jo så løber endnu flere renter på.

 

5. Jeg har hørt, at i også vil bygge en helt ny administrationsbygning. Er det strengt nødvendigt?

Den eksisterende administrationsbygning er for lille. Når det nye renseanlæg står klar skal de ca. 10 medarbejdere fra de lukkede anlæg flyttes ind. Dertil kommer fordelene ved at alle medarbejdere er samlet på et sted. Det forenkler kommunikation og forbedrer beslutninger. Endelig kræver det såkaldte HEPWAT projekt et showroom og mulighed for 120 besøgende ad gangen. Det er der ikke plads til i den nuværende bygning.

 

6. Hvis borgerne selv sørger for at regnvandet ikke kommer ud i kloakken, kan vi så ikke undvære helt at separatkloakere i vejene?

Det kunne man godt tro, men i langt de fleste tilfælde vil det ikke være alle grundejere på en vej, der kan beholde regnvandet fra spildevandet på egen grund og så skal er jo alligevel lægges separate rør i vejen til dem.

Separatkloakering vil forbedre vandmiljøet, da vandløb vil blive skånet for overløb af spildevand fra kloakkerne. (Brænde Å, Puge Mølle Å og Haarby Å).

Kloaknettet er desuden mange steder anlagt med for små rør.

 

7. Hvordan finder jeg ud af om jeg skal lægge nye kloakrør på min grund?
Du kan selv tjekke om din bolig ligger i et område, hvor der skal lægges adskilte rør (separatkloakeres). Det gør du ved at gå ind på https://spildevand.assens.dk/kort/

Det er ikke alle borgere, der skal separatkloakere. For nogles vedkommende er der nemlig allerede foretaget en adskillelse af regnvand og spildevand på grunden. Hvis du er omfattet af separatkloakeringen, så husk, at der er også den mulighed, at du kan anvende andre og måske billigere løsninger som fx en faskine eller et regnbed (en løsning, der sørger for at regnvandet siver ned i jorden). Vi anbefaler, at du får et tilbud fra din lokale kloakmester. Og husk, at sådan som det er nu, kan du få håndværkerfradrag for en del af udgiften.

 

8. Hvor i loven står det, at jeg selv skal betale for nye kloakrør på min grund?
Det står i Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, at du som grundejer er forpligtet til at tilslutte regnvand/spildevand, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. Det betyder, at når der er etableret stik til hhv. regnvand og spildevand, så er du forpligtiget til at adskille regn- og spildevand på din egen grund

 

9. Er der ikke andre muligheder for at separatkloakere end at skulle lægge to rør i jorden?

Jo, det er der. At separatkloakere betyder blot at adskille spildevand fra regnvand. Og det behøver ikke at kræve at der lægges to rør i jorden. Regnvand kan f.eks. holdes på overfladen og transporteres væk i åbne render eller kanaler, hvis forholdene egner sig til det. Vi undersøger i hvert projekt hvilken løsning der er bedst egnet og billigst for det konkrete område.


 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00 eller post@assensforsyning.dk