Min Side

Nyt Assens Renseanlæg

Assens Forsyning A/S planlægger at centralisere den samlede spildevandsrensning i Assens Kommune med tilledning af spildevand fra 8 mindre renseanlæg til et stort nyt Assens Renseanlæg.

Assens Forsyning vil ud fra et solidt grundlag designe et renseteknisk robust, effektivt og grønt nyt Assens Renseanlæg med udgangspunkt i kendte processer og løsninger.
I den forbindelse indgår udrådning af slam som en afgørende proces til at hente energi ud, og opnå en samlet set energioptimal drift. Udrådningen sikrer at volumen og lugtgener reduceres gennem koncentrering, afvanding og ophold i rådnetank. Samtidig er slammet lettere at håndtere bagefter.

Ved design af nyt Assens Renseanlæg gøres renseanlægget klar til modtagelse af tilkørte fraktioner, som f.eks. septisk slam og fedt.
Herved opnås fleksibilitet i forhold til behov for at komme af med fraktioner fra virksomheder og borgere.

Ved et nyt Assens Renseanlæg er der desuden valgt at se på mulige synergier - fx at udføre en samlet udrådning af spildevandsslam, husholdningsaffald og gylle på arealdisponeringsniveau.

Ligeledes med synergi for øje, har Assens Forsyning valgt at foretage en arealdisponering svarende til en ny administrations-/mandskabsbygning med kontorfaciliteter til 30 medarbejdere, mødelokale til 100 personer, ren og beskidt omklædning, og bad til vand-, genbrugs -, og spildevandsmedarbejderne.

Placering:
Byrådet i Assens Kommune besluttede 27/4-2016, at det nye højteknologiske renseanlæg ved Assens skal ligge syd for Faaborgvej.
Beslutningen er truffet på baggrund af bl.a. indkomne høringssvar i for-offentlighedsfasen.

Det nye renseanlæg skal helt præcist ligge i den vestlige del af erhvervsområdet ved Fåborgvej (ved Egebjergvej/Fåborgvej).
Beslutningen er truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15/8-2016 på baggrund af et visionsoplæg til ”Assens Vandpark” udarbejdet for Assens Forsyning A/S af SLA landskabsarkitekter.

Data for nyt Assens Renseanlæg:
Dimensionsgivende stofbelastning ud fra nuværende belastning på de 8 mindre renseanlæg og
prognose er fastsat til 100.000 PE (Personækvivalenter = den mængde spildevand en person bidrager med pr. døgn)
Dimensionsgivende hydraulisk belastning er fastsat til 1080 m³/h

Yderligere spørgsmål kan rettes til Drifts- og Projektchef Michael Dissing Nielsen på 63 44 90 00 eller mdn@assensforsyning.dk

 

Læs mere på Assens Kommunes hjemmeside og følg projektet på Facebooksiden "Assens 8 til 1"

Principskitse af nyt Assens Renseanlæg: