Min Side

Rensning af spildevand - renseanlæg

Assens Forsyning har pt. 8 centrale renseanlæg:
Assens Renseanlæg, Vissenbjerg Renseanlæg, Haarby Renseanlæg, Gummerup Renseanlæg, Aarup Renseanlæg, Holmehave Renseanlæg, Tommerup St. By Renseanlæg og Å Strand Renseanlæg. 

Rensningen af spildevand er afgørende for både folkesundheden og miljøkvaliteten i vandmiljøet.
Rensningen af spildevand har således til formål, at fjerne både sundhedsskadelige bakterier og vira samt stoffer der er skadelige for vandmiljøet.


På renseanlæggene sker der en meget effektiv fjernelse af organisk stof, og næringssaltene kvælstof og fosfor.

Rensningen af disse stoffer ligger typisk over 90 %.
Derudover sker der en fjernelse af bl.a tungmetaller, miljøfremmede stoffer og bakterier og vira.
Rensningen på centrale renseanlæg foregår normalt i flere trin:

Den mekaniske rensning
Vandet løber igennem en rist, hvor større dele sorteres fra. Herfra løber det i et sand- og fedtfang, hvor sand og jord bundfælder sig, og fedtet lægger sig på overfladen og bliver skrabet væk.

Biologiske rensning og kemisk fældning
Mikroorganismerne nedbryder kvælstoffer, organiske stoffer og ammoniakker. Processen sker i store tanke, hvor spildevandet skiftevis er i iltfrit miljø og i miljø, hvor der bliver tilført luft (ilt) via bundbeluftere eller overfladebeluftere.

En del af fosforen bliver her fjernet fra spildevandet, idet mikroorganismerne optager fosfor. Den resterende fosfor kan fjernes ved hjælp af en kemisk rensning. Der tilsættes f.eks jernchlorid, som binder det resterende fosfor til slammet.

Bundfældning
Efter den biologiske rensning ledes vandet til store efterklaringstanke hvor det aktive slam pga rolige strømforhold i tankene bundfældes. Slammet tages ud via bunden af efterklaringstanken mens det rensede vand løber over en kant i efterklaringstanken, og herefter er vandet færdigrenset.

Udledning til recipient
Det rensede spildevand ledes herefter ud til å, sø eller hav. En del steder sker udledningen dog via en såkaldt iltningstrappe , der sikrer at der vandet blandes med luft, således at det udledte vand får et højt iltindhold inden udledning.

Slammet
Når vandet er renset og ledt ud, er slammet tilbage. Slammet skal afvandes i forbindelse med bortskaffelsen for at mindske omkostningerne.
Slammet afvandet på forskellige måder på renseanlæggene. Afvandingen medvirker til, at der opnås et slamprodukt med ca. 20 % tørstof og 80 % vand. På nogle anlæg sker afvandingen ved hjælp af et slammineraliseringsanlæg. Herved opnås normalt et slamprodukt med højere andel af tørstof.

Alt slammet fra Assens Forsynings renseanlæg køres idag på landbrugsjord.