Skovrejsning i Lundager

For at beskytte et vigtigt klide- og indvindingsområde, har Assens Forsyning bidraget til at opkøbe cirka 50 hektar tidligere landsbrugsjord ved Lundager, hvor der plantes skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider

Både nu og i fremtiden er Lundager Skov og Mariendal Kildeplads et vigtigt indvindingsområde. Det er nemlig her halvdelen af de cirka 650.000 m3 grundvand, som Assens Vandværk årligt pumper ud som rent og velsmagende drikkevand, kommer fra.
 

Et lag over grundvandet

Området ved Lundager og Mariendal Kildeplads er i Assens Kommunes Vandforsyningsplan kategoriseret som sårbar, og indvindingsområdet er udpeget som nitratfølsomt. Indholdet af nitrat i flere boringer samt fundet af Desphenyl-Chloridazon bekræfter, at kategoriseringen er korrekt. En måde at beskytte grundvandet på, er derfor at plante skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider. Dermed fungerer den som et beskyttende lag over grundvandet nedenunder. Lundager Skov er derfor etableret med henblik på at beskytte grundvandet i indvindingsområdet, og for at sikre en god drikkevandskvalitet til glæde og gavn for Assens Vandværks forbrugere – både nu og i fremtiden.

En investering i fremtiden

Assens Forsyning A/S har medfinansieret og deltaget i rejsningen af Lundager Skov med det formål, at beskytte og værne om kildepladsen og det grundvand, som via Assens Vandværk, bliver ledt ud til cirka 4.000 husstande og virksomheder i Assens by og nærmeste omegn. Det er samtidig en investering i fremtiden, så vi – og ikke mindst vores efterkommere – også om 25, 50 og 100 år, fortsat kan få rent og velsmagende vand ud af hanen og drikke det.

Lørdag den 30. oktober åbner Lundager Skov for borgerne

Anlæg af Lundager Skov har nu været i gang i ½ år. Selv om anlægget af skoven ikke er færdig, så er gennemførelsen af planen for skoven nu kommet så langt, at borgerne kan tage den sydlige del af skoven i brug. Dette markeres med en festlig indvielse, hvor borgerne selv kan bidrage til skoven ved at plante fremtidens træer.

Mange borgere har allerede opdaget, at de tidligere landbrugsjorder syd for Lundager er i fuld gang med at blive omdannet til grundvandsbeskyttende skov. Og mange borgere har fulgt de sidste måneders arbejde med anlæg af skovveje og skovstier ved at gå ture på stierne.
Det er derfor med stor glæde at Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Naturstyrelsen nu kan invitere alle borgere til indvielse af Lundager Skov lørdag den 30. oktober kl. 13.00-15.00. 

Indvielsen markeres med taler og en lille gåtur på de nye stier og alle borgere har mulighed for at plante en bøg, eg, lind eller fuglekirsebær. Eller måske én af hver?
Growing Trees Network, som samler penge ind til træplantning fra private organisationer og borgere, har doneret træer og buske til skoven. Growing Trees Network står på dagen klar med 40 store og små spader, så både børn og voksne kan plante træer i skoven.
Der vil også være mulighed for at få lidt varmt at drikke ved bålet, at snitte i træ sammen med en naturvejleder og få en guidet gåtur i skoven.

”Vi har som kommune stort fokus på at skabe rekreative områder for både borgere og besøgende, ligesom vi som klimakommune er optaget af at sikre rent drikkevand. Projektet med etablering af Lundager Skov som nyt skov- og naturområde er et godt eksempel på, at
begge dele her understøttes. Derfor har vi i Assens Kommune valgt at bidrage med hele 4,5 mio. kr. ud af det samlede budget på 16 mio. kr. til projektet. Med indvielsen af den bynære skov lige uden for Assens by, skaber vi nu en ny forbindelse mellem by og natur. Lundager Skov giver med sin hundeskov og de mange veje og stier nye, spændende muligheder for motion og friluftsliv, der er med til at gøre området endnu mere attraktivt,” siger borgmester Søren Steen Andersen

Alle er velkomne til indvielsen.

Yderligere oplysninger og kontakt for besigtigelse på arealet forud for arrangementet:

Skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn, tlf. 41 78 20 43, mail: har@nst.dk
Miljø og Naturchef Annette Bæk, Assens Kommune, tlf. 64747293, mail annba@assens.dk
Strategisk kommunikationsmedarbejder Gerdt Hylbæk Nielsen, tlf. 21893621, Assens Forsyning
CEO Kim Nielsen, Growing Trees Network, tlf. 31130103, mail: kim@growingtrees.dk

Link til Lundager Skovs hjemmeside, hvor du kan læse mere om skoven og se program for indvielsen:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lundager-skov/