Klageadgang

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med Assens Forsyning A/S på Klageportalen for Nævnenes Hus.

Kontaktoplysninger

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. 7240 5600

E-mail: nh@naevneneshus.dk

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

Hvis du indgiver en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.

Der er fastsat beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Se mere før du klager her.