Assens Vandværk A/S overtager Melby-Kærum Vandværk

Assens Vandværk A/S har som kommunens primærvandværk overtaget forsyningspligt og distributionsledninger for Melby-Kærum Vandværks 86 medlemmer pr. 1. januar 2024.

Assens Vandværk A/S har i forvejen leveret vand til vandværket via en nødforsyning ved Odensevej siden december 2017.

Overtagelsen sker på anmodning fra Melby-Kærum Vandværks bestyrelse, efter vedtagelse om overtagelsen på to ekstraordinære generalforsamlinger hos Melby-Kærum Vandværk den 23. november 2023 og den 7. december 2023.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...

For Melby-Kærum Vandværks medlemmer medfører overflytningen til Assens Vandværk A/S en samlet ekstraregning på 21.056 kr. pr. kundeforhold frem mod 2034. Udover dette beløb vil der ske en tilpasning af taksten for Melby-Kærum Vandværks medlemmer, så de fremover betaler det samme som Assens Vandværks øvrige kunder. Assens Vandværks takst er 8,00 kr. pr. m3 i 2024.

Ekstraregningen til de nye kunder fra Melby-Kærum Vandværk skal bl.a. anvendes til akutte udbedringer samt installation af elektronisk vandmåler. Herudover forventes nødvendig renovering af ledningsnettet, så vandspildet nedbringes frem mod 2034.

Du kan finde svar på oftest stillede spørgsmål herunder.

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor har vi ikke hørt noget om det før nu?

Overtagelsen er sket efter anmodning fra Melby-Kærum Vandværk. Herefter har Assens Vandværk A/S udarbejdet betingelserne for overtagelsen. På det grundlag har Melby-Kærum Vandværk afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor indstillingen blev enstemmigt godkendt både den 23. november og den 7. december 2023.

Kunne Assens Vandværk A/S have nægtet at overtage Melby-Kærum Vandværk?

Nej. Som kommunens primærvandværk er Assens Vandværk forpligtet til at overtage vandværker, der ikke længere kan holdes i drift – uanset årsagen.

Hvorfor får Melby-Kærum Vandværks kunder en ekstraregning?

Assens Vandværk A/S er ved lov forpligtet til, at overtagelse af andre vandværker ikke belaster eksisterende kunder. I praksis er ekstraregningen på i alt 21.056 kr., inkl. moms pr. kunde til Melby-Kærum Vandværks medlemmer. Beløbet skal sikre at overtagelsen, ikke belaster Assens Vandværks nuværende kunder.

Hvordan er I kommet frem til beløbet?

Ekstraregningen til medlemmerne hos Melby-Kærum Vandværk er opgjort efter gennemgang af værdierne i henholdsvis Melby-Kærum Vandværk og Assens Vandværk A/S ud fra de eksisterende regnskaber. Værdierne opgøres pr. kundeforhold og på den måde bliver kunderne hos de to vandværker ligestillet. Værdien pr. kundeforhold i Melby-Kærum Vandværk viste sig at være betydeligt lavere end hos Assens Vandværks nuværende kunder. Samtidigt kræver overtagelsen en række her og nu investeringer, som yderligere belaster Melby-Kærum Vandværks medlemmer bl.a. installation af elektronisk vandmåler og tilslutning til ledningsnet i Fåborgvej.

Hvad skal betales hvornår?

Ekstraregningen til Melby-Kærum Vandværks kunder er på i alt 21.056 kr. inkl. moms. Beløbet består af to dele: 5.244 kr. der betales i to rater henholdsvis den 1. april og 1. oktober 2024. Pengene dækker bl.a. installation af elektronisk vandmåler samt tilslutning til ledningsnet i Fåborgvej.

De resterende 15.812 kr. betales i rater af 1.581 kr./år fra 2025-2034. Pengene skal bl.a. anvendes til løbende renovering af ledningsnettet, så vandspildet nedbringes.

 

Hvorfor kun 2 rater i 2024. Kunne det ikke være bedre med 4, så det følger aconto/afregning?

Årsagen til at vi opkræver 5.244 kr. i kun to rater henholdsvis den 1. april 2024 og den 1. oktober 2024 er, at vi som noget af det første i 2024 skal installere elektroniske vandmålere samt tilslutning til ledningsnet i Fåborgvej.

Er der mulighed for afdragsordning?

Har man ikke mulighed for at betale de to rater til tiden kan man indtil 1. marts 2024 henvende sig til Assens Forsyning A/S på tlf. 6344 9000. Har man henvendt sig inden for tidsfristen, vil det være muligt at afdrage/betale hver af de to rater ligeligt over de efterfølgende 5 måneder. Der betales renter efter renteloven, og der betales renter efter den til enhver tid gældende rente. Renter er pr. 1. januar 2024 på 11,75%, og den kan blive reguleret pr. 1. juli 2024.

De 15.812 kr. der betales over 10 år (2025-2034) opkræves hvert år via aconto, dvs. at der hvert kvartal til og med 2034 opkræves 395 kr. pr. kvartal. Det vil ikke være muligt at afdrage på dette beløb.

 

Er det udlejer (ejer) eller lejer der skal betale ekstraregningen?

Assens Vandværk afregner kun med ejer ikke med lejer. Ekstraregningen på 21.056 kr. inkl. moms vil blive afkrævet pr. kundeforhold. Det betyder, at det kun er ejeren af ejendommen/afregningsmåleren, der modtager en opkrævning. Hvis man som ejer/udlejer f.eks. har 4 lejemål med hver sin afregningsmåler vil den samlede regning lyde på 4 x 21.056 kr. modsvarende 84.224 kr.

Hvorfor stiger min takst, når jeg flyttes fra Melby-Kærum Vandværk til Assens Vandværk?

Takststigningen skyldes dels den almindelige årlige justering, og dels at kunder hos Melby-Kærum Vandværk har haft en lavere takst end Assens Vandværks øvrige kunder.

I forbindelse med overflytningen til Assens Vandværk A/S vil taksten for Melby-Kærum vandværks kunder stige fra nuværende 6,70 kr. (2023 takst) pr. m3 til 8,00 kr. pr. m3 i 2024 (alle priser er inkl. moms).

Det faste målerbidrag for en almindelig husstandsmåler ved Assens Vandværk er 712,50 kr., og det faste bidrag pr. boligenhed/erhvervsenhed ved Assens Vandværk er 462,50 kr.

Den højere takst modsvarer den takst alle andre kunder hos Assens Vandværk A/S betaler.

 

 

Hvordan ved I at dele af ledningsnettet skal renoveres?

Assens Vandværks vurdering af ledningsnettets tilstand er baseret på dialog med Melby Kærum Vandværk. Sammenholdt med Melby Kærum Vandværks egne regnskaber kan vi konstatere, at dele af ledningsnettet er utidssvarende, og vil kræve renovering i de kommende år. Samtidigt kæmper Melby Kærum Vandværk med et uforholdsmæssigt stort vandtab, hvilket også skyldes det nedslidte ledningsnet. Vandtab opgøres som forskellen mellem det vand, der pumpes ud i ledningsnettet, og det vand der registreres forbrugt ved kunderne. Når vandtabet er stort, dvs. mere end 10 % betales der ekstraafgift til staten.

Er I sikre på at renovering er nødvendig?

Ja. Melby-Kærum vandværks ledningsnet står foran umiddelbar renovering for at stoppe et uforholdsmæssigt stort vandspild, samt skal der ske tilslutning af hovedledning til Assens Vandværks ledningsnet i Fåborgvej. Yderligere skal der opsættes elektroniske vandmålere.

Er elektroniske vandmålere nødvendige?

Ja. Vi har allerede udstyret Assens Vandværks øvrige kunder med elektroniske vandmålere. Målerne giver vigtige data om vores kunders forbrug, og er bl.a. en stor hjælp, når vi skal finde lækager i ledningssystemet. Den elektroniske vandmåler giver os også mulighed for at opdage vandspild hos vores kunder, hvilket potentielt kan spare dem for mange tusinde kroners ekstraregning. Ansvaret er dog stadig kundens.

 

Hvad nu hvis ekstraregningen er større end det kunderne reelt ender med at betale?

Assens Vandværk A/S må i følge loven ikke tjene penge, og ekstraregningen/taksterne må kun afspejle vores reelle udgifter. I tilfældet Melby-Kærum er ekstraregningen dog et udtryk for den meromkostning, der kræves for at bringe Melby Kærums ledningsnet og øvrige installationer i samme stand som Assens Vandværks.

 

Fandt du ikke svaret?

Hvis du ikke fandt svaret på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.