Ejerstrategi

Assens Kommune har udarbejdet og besluttet en ejerstrategi for Assens Forsyning A/S

Ejerstrategien er udtryk for Assens Byråds vision og målsætning for Assens Forsyning A/S.

Ejerstrategien

Assens Forsyning A/S er etableret i 2009 af Assens Byråd.

Assens Forsyning A/S er organiseret som et aktieselskab med en række datterselskaber.

Diagram, der viser holdingselskab med datterselskaber

Assens Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab og ledelsen varetages i overensstemmelse med selskabslovgivningen af selskabernes bestyrelse og direktion og med det særlige kendetegn, at forbrugerne er repræsenteret i bestyrelsen.

Assens Kommune træffer beslutninger på generalforsamlinger i selskabet.

Assens Kommune ønsker at bevare et selvstændigt  og eneejet Assens Forsyning A/S, således at
indflydelsen på og rådigheden over infrastrukturen på vand-, spildevands, samt affalds- og genbrugsområdet,
fortsat bevares lokalt til glæde for borgere og virksomheder i Assens Kommune.

Assens Kommunes Vision 2030, politikker, strategier og planer, herunder fx spildevandsplanen
2018-2027 og klimastrategien, bør være retningsgivende for Assens Forsyning A/S’ virksomhed
og udvikling i de kommende år.

Udviklingen af Assens Forsyning A/S’ aktiviteter bør endvidere have respekt for og medvirke til
realiseringen af FN’s Verdensmål.

Ejerstrategien vedtages af Assens Byråd.

Ejerstrategien anvender begrebet Assens Forsyning A/S som omfattende hele koncernen inklusiv de enkelte datterselskaber. Ejerstrategien gælder således for Assens Forsyning A/S-koncernen inklusiv aktiviteterne i datterselskaberne.

Målsætninger for Assens Forsyning A/S

Høj forsyningssikkerhed
Høj forsyningssikkerhed, både i forhold til vand, spildevand samt affald og genbrug er af stor betydning
for både borgere og erhvervsliv i Assens Kommune.

Vand, spildevand samt affald og genbrug er en del af Assens Kommunes kritiske infrastruktur og bør derfor have et stort fokus både i den daglige drift og ved udvikling af forsyningsområderne.

Kommune, borgere og erhvervsliv kan med stor fordel inddrages proaktivt både i forhold til udvikling og etablering af effektive og bæredygtige løsninger inden for Assens Forsyning A/S’ kerneområder, som kan være med til at sikre Assens Kommunes udvikling af lokalområderne og naturen.

Assens Forsyning A/S inddrager borgere og erhvervsliv i relevante projekter, som berører borgerne eller erhvervslivet i rette tid i projektforløbet med fokus på at sikre ejerskab og forståelse.

Effektiv drift - i økonomisk og klimamæssig henseende
En robust økonomi giver det bedste grundlag for vedligehold og udvikling af den kritiske infrastruktur på både vand-, spildevands-, samt affalds- og genbrugsområderne.

Assens Forsyning A/S fokuserer løbende på at selskaberne drives økonomisk forsvarligt og at driften effektiveres mest muligt for sikre en tilstrækkelig robust økonomi.

Effektivisering af driften og en hensigtsmæssig planlægning af nye investeringer er grundlaget for at sikre selskabernes værdier og stabilisere takstniveauet på et attraktivt og konkurrencedygtigt niveau for både private og virksomheder.

Effektivisering af driften bør understøtte både Assens Kommunes klimastrategi og FN’s Verdensmål. Assens Forsyning A/S deltager derfor, i det omfang det er foreneligt med selskabets kerneopgaver og inden for lovgivningens rammer, aktivt i udviklingen af fx klimatilpasningsprojekter, projekter til sikring af grundvandet og miljøtiltag, som tillige kan være med til at sikre Assens Kommunes udvikling af lokalområderne og naturen.

Kommunikation og åbenhed
Assens Forsyning A/S er proaktiv og åben i sin kommunikation og orienterer løbende offentligheden om sine aktiviteter.

Assens Forsyning A/S kommunikerer aktivt, enkelt, hurtigt og klart i den daglige dialog om konkrete projekter, ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer.

Assens Forsyning A/S bør have størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om egne forhold.

Assens Forsyning A/S udarbejder én gang årligt en årsrapport, som beskriver årets aktiviteter. På samme måde, som for Assens Byråds medlemmer, offentliggøres i årsrapporten også bestyrelsens og direktionens vederlag.

Assens Forsyning A/S offentliggør evalueringsrapporter o.lign fra forsyningens eventuelle udenlandske rejseaktiviteter og lignende på forsyningens hjemmeside.

Assens Forsyning A/S fremsender løbende resumé med tilføjelse af beslutninger fra bestyrelsens møder, inden for lovgivningens rammer, til ejers orientering.

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S er ansvarlig for forsyningsselskabernes aktiviteter. Assens Kommune udpeger i overensstemmelse med selskabets vedtægter 5 medlemmer til bestyrelsen for Assens Forsyning A/S. Formanden og næstformanden udpeges blandt de af Byrådet udpegede medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer modtager vederlag svarende til de stillede opgaver og ansvaret forbundet hermed.

Bestyrelsen sikrer inden for de lovgivningsmæssige rammer sammenhæng mellem forsyningsselskabernes aktiviteter og udviklingen af Assens Kommune i retning af Vision 2030, politikker, strategier, planer og FN’s Verdensmål.

Samarbejder

Strategiske samarbejder og samarbejde med Assens Kommune
Assens Forsyning A/S udviser åbenhed og arbejder for at etablere relevante strategiske samarbejder og erfaringsnetværk med relevante eksterne parter. Det kan være både omkringliggende private og kommunale forsyningsselskaber samt stærke vidensfællesskaber, nationale og internationale.

På samme måde deltager Assens Forsyning A/S endvidere i det fællesfynske samarbejde på forsyningsområdet
med fokus på i muligt omfang også i det fællesfynske samarbejde, at understøtte Vision 2030, politikker, strategier, planer og FN’s Verdensmål.

Assens Forsyning A/S og Assens Kommune er gensidigt afhængige af hinanden. Bestyrelsen og Assens Kommunes Økonomiudvalg er hinandens nærmeste samarbejdspartner og er derfor løbende i en åben, tillidsfuld og samarbejdspræget dialog.

Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S og Økonomiudvalget afholder én gang årligt et fællesmøde. Assens Forsyning A/S afrapporterer på det årlige fællesmøde om bestyrelsens handleplan for det kommende år. Mødet afvikles hvert år i marts måned.

Samarbejde på administrativt niveau sikres igennem en tæt dialog og faste møder mellem de relevante medarbejdere i Assens Kommune og Assens Forsyning A/S med fokus på snitflader og fælles planlægning i såvel det daglige arbejde som anlægsprojekter.

Assens Forsyning A/S udarbejder i dialog med Assens Kommunes administration et årshjul for koordinering af projekter, projekters fællesøkonomi mm på administrativt niveau. Strategisk samarbejde sikres ved samarbejde mellem Assens Forsyning A/S’ ledelse og Assens Kommunes ledelse i By, Land og Kultur.

Ejerstrategi og Virksomhedsplan

Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Forsyning A/S er udtryk for Assens Byråds vision og målsætning for forsyningsselskaberne.

Assens Forsyning A/S udarbejder en virksomhedsplan til udmøntning af ejerstrategien.Virksomhedsplanen suppleres af en handleplan, som danner baggrund for bestyrelsen for Assens Forsyning A/S’ årlige afrapportering på fællesmøde med Assens Kommunes Økonomiudvalg.

Forside Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Forsyning A/S

Se layoutet udgave af Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Forsyning A/S:

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os