Sidste etape i Haarby

Undskyld vi forstyrrer igen - det bliver snart bedre!

Separatkloakering i Haarby har været i gang siden 2015. Nu er vi kommet til syvende og sidste etape, hvor vi etablerer nye kloakker samt opdeler regn- og spildevandsledninger i Strandgade, Skolevej, Algade og på Postvænget.

Vi forventer en endelig afklaring på miljø og de kulturhistoriske elementer i projektet efter sommerferien 2024, hvorefter projektet sendes i udbud. Hvis alt går vel forventes opstart af anlægsprojektet primo 2025.

Som en del af projektet gør vi det muligt at lede regn- og overfladevand ud i Mølledammene, ligesom vi regulerer Haarby Å på dele af stækningen ved dammene.

Herunder kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om spearatklokeringen i Haarby - herunder også, hvad der kommer til at ske med Mølledammene. I menuen til højre kan du læse mere om separatklokakering generelt og om, hvad du selv skal gøre.

Hvorfor adskille regn- og spildevand?

Vi får større og kraftigere mængder nedbør i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Separering af regn- og spildevand er samtidig en indsats i Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet skal mindske problemer med manglende plads i kloakkerne samt gøre det muligt, at rensning af spildevand fra hele kommunen kan ske på et nyt, mere miljøvenligt og energieffektivt renseanlæg ved Assens.

Det er samtidig et krav i statens vandområdeplaner, at overløb af urenset spildevand til vandmiljøet fra fælleskloakerede byområder nedlægges.Vandområdeplanerne skal sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvandområder.

Læs mere om separatkloakering

Hvornår begynder gravearbejdet?

Vi forventer en endelig afklaring på miljø og de kulturhistoriske elementer i projektet inden sommerferien 2024, hvorefter projektet sendes i udbud. Hvis alt går vel forventes opstart af anlægsprojektet ultimo 2024.

Hvor graver I?

Separatkloakeringen foregår på

  • Strandgade
  • Skolevej
  • Algade
  • Postvænget

Samtidig bliver Mølledammene forberedt til at fungere som opmagasinering af regn- og overfladevand - en såkaldt regnvandssø - og Haarby Å vandløbsreguleres på dele af stækningen ved dammene. Det sker iht. tillæg nr. 5 til Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloakker og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme.

Inden gravearbejdet går i gang, bliver der gennemført jordbundsundersøgelser samt kortlægning af de eksisterende kloakledninger med videoinspektion.

Hvor kan jeg få mere information?

Alle som får gravearbejde helt tæt på, vil løbende blive orienteret med fysiske breve samt have mulighed for at holde sig opdateret via sms-service, Facebook og hjemmeside.

De husstande, der ligger ned til Mølledammene, og som skal have ændret deres kloaksystem, har vi besøgt og aftalt detaljerne med de enkelte grundejere.

Udsendte informationer

Hvor lang tid varer gravearbejdet?

Vores gravearbejde foran dit hus tager ofte 3-4 uger. Nogle gange bliver vi hurtigere færdig, men venter med at lægge asfalt. Vi vil melde den konkrete tidsplan ud, inden vi starter op.

Hvordan reguleres trafikken?

I forbindelse med projektet er det nødvendigt at foretage en række ændringer med spærring og ensretning af trafikken.

Når vi kender de endelige planer, og de er godkendte af Assens Kommune, lægger vi kort op, som viser omlægningen og skilteplanen, her på hjemmesiden.

Hold også øje med aktuelt vejarbejde på Assens Kommunes hjemmeside.

Hvad sker der med Mølledammene?

Det er besluttet, at Mølledammene skal håndtere regn- og overfladevand fra lokalområdet og at Haarby Å føres uden om Mølledammene.

Det er besluttet i tillæg nr. 5 til Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027 

Vi ved, at Mølledammene er vigtige for lokalområdet. Det er derfor vigtigt at fortælle, at landskabet og de rekreative muligheder ved Mølledammene ikke forandres. Derimod er det hensigten at fremme og beskytte naturværdierne i området, og vi ønsker at gennemføre projektet med størst muligt hensyn til naturen og dyrelivet. 

Haarby Å bliver i forbindelse med projektet ført uden om Mølledammene, samtidig med at omløbsstryget i Haarby Å udvides. På den måde får fiskene i vandløbet langt bedre vilkår for. I dag vandrer havørreder og deres yngel i dag fejlagtigt ind i Mølledammene i deres søgen mod havet og bliver på den måde fanget og dør.

Projektet er dermed en betydelig gevinst for bestanden af havørreder og for tilstanden i Haarby Å. Også forholdene for det eksisterende dyreliv vil være forbedret efter projektet - som for eksempel fugle og flagermus.

Det vil fortsat være muligt at fiske i Mølledammene - blot vil der ikke fremadrettet være havørreder. Derimod kan man stadig fange arter, der naturligt forekommer i søer – eksempelvis skaller, aborrer og gedder.

 

Hvilke opgaver skal jeg selv udføre?

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme.

Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om, at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

I forbindelse med projektet, bliver det på en række grunde ned til Mølledammene, nødvendigt at omlægge spildevandsledningerne. Fra, at de i dag er tilsluttet en fællesledning i baghaven, skal de tilsluttes i Strandgade. Dette medfører anlægsarbejder på de enkelte matrikler, hvilket Assens Forsyning A/S udfører og afholder udgifterne til.

Læs mere om arbejdet på egen grund

Hvordan kommer jeg hen til mit hus?

Har du specielle forhold, vi skal tage hensyn til, som fx en kørestol, må du meget gerne sige det til vores projektleder. Så kan vi planlægge efter det og tage hensyn.

Hvorfor tager I billeder af mit hus?

Før vi går igang med gravearbejdet, tager vi et billede af dit hus. Det gør vi, fordi vi tidligere har oplevet problemer i forbindelse med kloakprojekter, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en skade fx i murværket opstod før eller efter vores gravearbejde. 

For at undgå tvivl og beskyldninger fotograferer vi alle husene på vejen med højtopløselige kameraer for at dokumentere eventuelle sætningsskader på forhånd. Så kan vi ved tvivlstilfælde zoome ind på murværket eller vinduet og konstatere, om skaden er sket før eller efter vores gravearbejde.

Hvad er separatkloakering?

I dag ledes spildevand og regnvand i samme kloakrør, men i fremtiden skal det i to forskellige rør. Det forebygger oversvømmelser og er desuden en gevinst for miljøet.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf. 6344 9000
post@assensforsyning.dk
Se åbningstider i kundecenter

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf. 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk
 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.