Grundvandsbeskyttelse

For at beskytte et vigtigt klide- og indvindingsområde, har Assens Forsyning bidraget til at opkøbe cirka 50 hektar tidligere landsbrugsjord ved Lundager, hvor der plantes skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider

Både nu og i fremtiden er Lundager Skov og Mariendal Kildeplads et vigtigt indvindingsområde. Det er nemlig her halvdelen af de cirka 650.000 m3 grundvand, som Assens Vandværk årligt pumper ud som rent og velsmagende drikkevand, kommer fra.

Rent grundvand er desværre ikke en selvfølge. Det erfarede Assens Vandværk for år tilbage, da vi var nødt til at nedlægge flere boringer, idet der blev fundet rester af nitrat og pesticider i dem – heriblandt stoffet Desphenyl-Chloridazon.

Pesticider forurener grundvandet

Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsmiddel efter stoffet Chloridazon, også kaldet Pyramin, som tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel ved produktion af blandt andet roer, rødbeder og løg. Midlet, der har været forbudt i Danmark siden 1996, er desværre fundet i drikkevandsboringer – både her på egnen og mange andre steder i landet.

Et lag over grundvandet

Området ved Lundager og Mariendal Kildeplads er i Assens Kommunes Vandforsyningsplan kategoriseret som sårbar, og indvindingsområdet er udpeget som nitratfølsomt. Indholdet af nitrat i flere boringer samt fundet af Desphenyl-Chloridazon bekræfter, at kategoriseringen er korrekt. En måde at beskytte grundvandet på, er derfor at plante skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider. Dermed fungerer den som et beskyttende lag over grundvandet nedenunder. Lundager Skov er derfor etableret med henblik på at beskytte grundvandet i indvindingsområdet, og for at sikre en god drikkevandskvalitet til glæde og gavn for Assens Vandværks forbrugere – både nu og i fremtiden.

En investering i fremtiden

Assens Forsyning A/S har medfinansieret og deltaget i rejsningen af Lundager Skov med det formål, at beskytte og værne om kildepladsen og det grundvand, som via Assens Vandværk, bliver ledt ud til cirka 4.000 husstande og virksomheder i Assens by og nærmeste omegn. Det er samtidig en investering i fremtiden, så vi – og ikke mindst vores efterkommere – også om 25, 50 og 100 år, fortsat kan få rent og velsmagende vand ud af hanen og drikke det.

 

Forurening af grundvandet

Når rester af nitrat og pesticider havner i drikkevandsboringerne, kan det være en konsekvens af intensiv dyrkning af jorden i indvindingsområdet. Næringsstoffer og nedbrydningsprodukter fra pesticider kan via nedsivning fra markerne, forurene grundvandet.