Tømningsordning

Der er ca. 2.500 husstande i Assens Kommune, der leder spildevand til bundfældningstanke.

I Assens Kommune er det obligatorisk at være medlem af tømningsordningen.

Formålet med en obligatorisk tømning er at sikre, at alle tanke tømmes en gang om året.
Når tankene tømmes regelmæssigt, nedsættes risikoen for, at indholdet i tankene løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed drikkevandet.
Tømning af tankene sikrer ligeledes en god vandkvalitet i vandløb og søerne i kommunen.
Desuden sikrer den obligatoriske ordning, at slam og spildevand fra bundfældningstanken renses miljømæssigt korrekt.

Det er ikke muligt at søge om fritagelse fra ordningen.

Hvornår tømmes tanken?

Alle bundfældningstanke tømmes én gang om året.
Du vil modtage besked om at din bundfældningstank skal tømmes ca. 8 dage før tømning enten pr. brev, SMS eller E-mail.

Sommerhus:
En bundfældningstank ved et sommerhus tømmes hvert andet år, og altid i ulige år.

Tømning sker i sommermånederne.

Ekstratømning

Hvis du ønsker en ekstratømning af din bundfældningstank - altså en tømning uden for tømningsordningen, skal du selv kontakte et slamsugerfirma og aftale tømningen.

En ekstratømning er for egen regning, og du afregnes direkte fra det slamslugerfirma, hvor du har bestilt tømningen.

Hvordan tømmes tanken?

Slamsugeren, der tømmer bundfældningstanken, anvender KSA (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem).
Styrken i KSA systemet er, at slamsugeren kan tømme bundfældningstanke en hel dag – uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam.

Princippet er følgende:
1. Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken i lastbilen
2. Slammet pumpes over i afvandingsstanken i lastbilen. Det er her, at afvanding af slammet finder sted.
3. Slammet holdes tilbage i afvandingstanken og rejectvand pumpes tilbage i bundfældningstanken.
Denne fremgangsmåde betyder, at selvom bundfældningstanken lige er blevet tømt vil den være fyldt med vand (rejectvand fra slamafvanding i slamsugeren).

Betaling

Grundejeren skal betale for udgiften til tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke, og dette opkræves umiddelbart efter tømning.

Prisen for tømningsordningen fastsættes én gang årligt af byrådet i Assens Kommune.

Hvis adgangsforholdene ikke er opfyldt, kan bundfældningstanken ikke tømmes. I dette tilfælde vil du blive opkrævet for en forgæves kørsel.

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Assens Forsyning, mens myndighedsansvaret ligger hos Assens Kommune, Miljø og Natur.

Vidste du...

Du kan få besked via sms eller e-mail, når din tank skal tømmes.

Hvornår tømmes tanken?

Her kan du se hvornår din tank sidst er tømt, og hvornår den tømmmes igen

Dit ansvar

Se hvordan du kan undgå at blive opkrævet for forgæves kørsel, og hvad der er dit ansvar i forhold til din tank

Tømningsordningen

Se mere om tømningsordningen på Assens Kommunes hjemmeside

Priser

Hvad koster vand, spildevand og affald?