Glamsbjerg får nye kloakker

73 husstande og virksomheder i det centrale Glamsbjerg får i 2022-23 nye og bedre kloakker, hvor regn- og spildevand skal løbe i hvert sit system. Formålet er at sikre en mere miljøvenlig afledning og skabe plads til de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning.
Fra juni 2022 til september 2023 bliver der etapevis gravet og etableret nye kloakker i det centrale Glamsbjerg. Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.

Afledning i hvert sit system

Assens Forsyning A/S starter i juni et større anlægsarbejde i Glamsbjerg, hvor kloakkerne til 73 ejendomme og virksomheder på Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej udskiftes samt lægges om. Formålet er at få regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer til at løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker nogle steder i dag. 

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt og samlet renseanlæg, som Assens Forsyning A/S i øjeblikket opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

For små kloakker og for meget vand

”Det er et kendt problem, at de kloaksystemer, der blev etableret for år tilbage, ikke længere har kapaciteten til at håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Ved at skille regn- og spildevand ad samt ved at etablere et større og langt mere effektivt kloaksystem, undgår vi overbelastning og oversvømmelser samt skaber en mere miljøvenlig afledning. Det gør vi blandt andet ved ikke at bruge unødig energi og ressourcer på at pumpe og ikke mindst rense regn- og overfladevand på et renseanlæg. Ved at kloakseparere og anlægge regnvandsbassiner beskytter vi samtidig naturen og især vandløbene, som er sårbare, hvis der bliver udledt for meget regnvand med for høj hastighed og i for store mængder,” siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte husstande. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

Trafikregulering

Når arbejdet starter i Glamsbjerg, bliver trafikken reguleret. Det gælder ikke mindst Søndergade samt Assensvej og Odensevej, som i perioder bliver helt eller delvist lukket. Der bliver i den forbindelse etableret omkørsel nord om byen. Samtidig bliver der ændret busruter og flyttet stoppesteder.

”Vi håber på forståelse, tålmodighed og godt samarbejde med borgerne i Glamsbjerg. Vi har allerede en god dialog med de berørte husstande, forretninger og virksomheder, og det håber vi også at få med de andre borgere, som i kortere eller længere perioder bliver berørt at de nødvendige trafikreguleringer og andre gener, der følger med projekter”, tilføjer Michael Dissing Nielsen.

SMS- og mailservice

Assens Forsyning A/S opfordrer til at orientere sig på www.assensforsyning.dk, hvor det bliver muligt at følge projektet samt tilmelde sig en SMS-/mailservice og modtage opdateringer – blandt andet om trafikreguleringer.

FAKTA

  • Fra juni 2022 til september 2023 etablerer Assens Forsyning A/S nye kloakker i det centrale Glamsbjerg
  • Projektet omhandler afledningen fra 73 husstande, forretninger og virksomheder, som får deres regn- og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit system (kloakseparering). Samtidig får ejendommene nye stikledninger
  • Det nye kloaksystem klargøres til at kunne tilsluttes fremtidige regnvandsbassiner, hvor regn- og overfladevand kan tilbageholdes og urenheder bundfælde sig, inden vandet ledes videre til vandmiljøet
  • Assens Forsyning A/S afholder udgifterne til omlægning og udskiftning af kloakledninger og brønde i offentlig vej, mens grundejerne betaler for arbejdet på egen grund
  • De nuværende kloakker i Glamsbjerg er etableret på et tidspunkt, hvor kravene til dimensioner var væsentligt mindre, end i dag (25 procent af den størrelse, der kræves nu)
  • Med projektet dimensioneres kloaksystemet til at håndtere de stigende mængder nedbør, ligesom der sikres en mere miljøvenlig afledning af regn- og spildevand
  • De grundejere, som er direkte berørt af projektet, har modtaget nærmere information, ligesom entreprenøren, der udfører opgaven, løbende holder grundejere, forretninger og virksomheder orienteret

Video