Min Side

Baggrund - volumenbaseret ordning

Hvorfor en volumenbaseret renovationsordning?
Hensigten med kommunens affaldssystem er at affaldet skal bortskaffes på en miljørigtig måde, og at forebygge forurening, begrænse ressourceforbruget og fremme renere teknologi og genanvendelse.

Assens Byråd vedtog d. 18. december 2014 at gå fra vægtbaseret til volumbaseret dagrenovation pr. 1. april 2014.

Her kan du læse et uddrag af Byrådets beslutning:

"Kun 4 kommuner i Danmark har fortsat vægtbaseret afregning, hvilket gør systemerne mere sårbare og dyrere at vedligeholde.

Hvis prisen for den vægtbaserede afregning skal modsvare princippet om, at ”forureneren betaler”, ville prisen pr. kg affald være lavere og en større del af tømningsomkostningerne blive finansieret af det faste grundgebyr for ordningen, idet transportudgifterne er den dyreste post i bortskaffelsen. Herved bliver det økonomiske incitament til at sortere ved en vægtbaseret ordning også mindsket.

Der er godkendt indførelse af en to-delt beholder til genanvendeligt emballageaffald med virkning fra 1. april 2014. Dette vil medføre en mindre mængde affald til dagrenovationsordningen.

Der er ikke sammenlignelige kommuner i Danmark med kombinationen vægtbaseret afregning af dagrenovation + indsamling af genanvendeligt emballageaffald.

Hvis den vægtbaserede afregning af dagrenovation skal fungere sammen med indsamlingsordning for emballageaffald, kan der forudses fejlsortering pga. borgeres ønske om at spare penge, idet det er ”gratis” at lægge dagrenovationsaffald i den todelte beholder til genanvendeligt affald.

Ved volumenbaseret afregning vil der ikke være nogen økonomisk fordel for borgeren ved at lægge dagrenovationsaffald i beholderen til genanvendeligt affald. Det økonomiske incitament til at sortere genanvendeligt affald fra dagrenovationen forsvinder, men med de nye genanvendelsesspande, som er besluttet indført, bliver det meget nemmere for den enkelte borger at sortere de genanvendte fraktioner fra. I forbindelse med indførelses af de nye genanvendelsespande vil der være oplysningskampagner om fordele og formål ved separat indsamling af genanvendeligt emballageaffald.

Afskaffelse af den vægtbaserede afregning kan medføre, at der bliver smidt mere komposteringsegnet affald til forbrænding. Men vi kan allerede nu se af regeringens nye strategi for affaldsressourcer ”Danmark uden affald”, at der vil blive lagt vægt på frasortering af bioaffald fra husholdninger enten til hjemmekompostering, centralkompostering eller biogasforgasning. Regeringens nationale ressourceplan for affaldshåndtering forventes november 2013, her vil de endelige mål for kommunerne være fastsat. Men i ressourcestrategien er der lagt op til minimum 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger i 2022".