Min Side

Info om betaling

Assens Forsyning opkræver vand (for kunder under Assens Vandværk), spildevand og renovation.


HUSK..... at gennemgå din regning, når du modtager den!

 

Fra 1. januar 2015 sendes der regninger ud 4 gange årligt (før 2015 var det halvårligt).

De kvartlige acontorater bliver opkrævet således:

Betalingsdato 10.04.20xx:     1. aconto for perioden 01.01.20xx – 31-03.20xx. 
(Indeholder desuden årsafregningen for det foregående år)
Betalingsdato 10.07.20xx:     2. aconto for perioden 01.04.20xx – 30.06.20xx
Betalingsdato 10.10.20xx:     3. aconto for perioden 01.07.20xx – 30.09.20xx
Betalingsdato 10.01.20xx:     4. aconto for perioden 01.10.20xx – 31.12.20xx
og så videre.
 

Falder betalingsdatoen på en lørdag, søn- eller helligdag, udskydes datoen til den førstkommende hverdag.

Papirregning
Fra 1. januar 2015 koster det kr. 25,00 at modtage opkrævninger fra Assens Forsyning på papir.

Årsafregning:
Årsafregningen for forbrug af vand og spildevand udfærdiges på baggrund af årsforbruget af vand.

Hvis du ikke betaler:
Hvis vi ikke har modtaget det forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen (sidste rettidige indbetalingsdato) vil der blive beregnet renter jf. Rentelovens § 5, stk. 1.
Renten er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%, jvf. rentelovens § 5, stk. 1.

Manglende betaling:

Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til vores opkrævningsafdeling.

Ved manglende betaling udsendes 2 rykkere. Hver med et rykkergebyr på 100 kr.

Såfremt der fortsat ikke betales overgives restancen til inddrivelse hos SKAT uden yderligere varsel, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

Eventuelle fremtidige restancer vil herefter også blive overdraget til inddrivelse uden yderligere varsel, såfremt de ikke betales rettidig.

Hvis en del af restancen vedrører Assens Vandværk iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere omkostninger.


Bank-oplysninger:

Assens Service A/S:
Danske Bank
Reg: 4366
Kontonummer: 4372215526

Husk at angive kundenummer, adresse eller fakturanummer ved overførsel af et beløb.