Kommuneplan

Forsyningsparken opføres iht. Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillægget skal sikre et område til forsyningsvirksomhed med renseanlæg og vandværk. Foto: Assens Kommune.

Kommuneplantillæggets formål og baggrund

Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan nr. 1.2-8 og skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanens og lokalplanens bestemmelser. 

Kommuneplantillæg nr. 1 skal muliggøre en anvendelse af området til tekniske anlæg i form af forsyningsvirksomhed med renseanlæg og vandværk.

Ligeledes ønsker man at åbne mulighed for bebyggelse i op til 12 meters højde samt tankanlæg i op til 22 meters højde, hvor der i det eksisterende rammeområde 1.2.E.19 kun er mulighed for byggeri i op til 10 meters højde. 

Derudover ønsker man at opsplitte det eksisterende rammeområde 1.2.E.19 på ca. 30 ha op i tre mindre rammeområder for at præcisere anvendelser og højder mere specifikt i området.

Kommuneplantillægget følger lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanrammes bestemmelser. 

Lokalplaner må ikke stride mod kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder dog ikke så væsentlige ændringer, at det påvirker kommuneplanens hovedstruktur. 

Rammeområdet ønskes opdelt i tre nye områder, som får betegnelserne 1.2.T.7, 1.2.T.8, og 1.2.E.19:
 

  • 1.2.T.8 kommer til at omfatte den eksisterende transformerstation, der ligger ud til Fåborgvej
  • 1.2.T.7 kommer til at omfatte det nye renseanlæg og rammeområde
  • 1.2.E.19 omfatter den resterende del, som også tidligere var udlagt til erhvervsområde
Det eksisterende rammeområde opdeles i tre rammeområder: 1.2.T.7, 1.2.T.8 og 1.2.E.19. Illustration: Assens Kommune.

Fakta

  • Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægningen af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land, inden for de rammer planloven og anden lovgivning sætter
  • Kommuneplanen er den plan, der sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år
  • I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land
  • Det er her borgere, erhvervslivet og andre interessenter kan se, hvordan politikerne ønsker at forvalte arealerne i kommunen

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: