Spildevandsplan

En ambitiøs spildevandsplan for perioden 2018-2027

Spildevandplan 2018-2027 er udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med Assens Forsyning. Formålet med planen er at give borgere og andre interesserede indsigt i kommunens planer på spildevandsområdet. Foto: Assens Forsyning A/S.

Assens Byråd vedtog 27. juni 2018 en ambitiøs spildevandsplan for perioden 2018-2027, som der efterfølgende er udarbejdet en række supplerende tillæg til.

Centralisering af spildevandsrensning

En væsentlig del af planen er et nyt højteknologisk og energieffektivt renseanlæg ved Assens by, der skal samle og effektivisere al rensning af spildevand i Assens Kommune. Det medfører, at otte mindre renseanlæg rundt om i kommune skal nedlægges.

Kloakseparering

En vigtig del af spildevandsplanen består desuden i at optimere det eksisterende spildevandssystem, hvor eksisterende fællessystemer (én ledning til både regn- og spildevand) ved fornyelse ændres til separatsystemer (to ledninger til henholdsvis regn- og spildevand), hvorved spildevand og regnvand adskilles.

Klimasikring

De nye regnvandssystemer etableres i den forbindelse med så stor kapacitet, at der tages højde for klimaudviklingen i anlæggets levetid.

Herudover etableres der regnvandsbassiner med renseforanstaltninger inden udledning til vandmiljøet (recipient) i det omfang, der er behov for dette. Regnvand udledes via bassiner for at begrænse risikoen for oversvømmelser og hydraulisk påvirkning af især vandløb.

Fakta

  • Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer
  • Det indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvis planen eller programmet kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Regnvandssøerne ved Tallerup, er du velkommen til at kontakte: